SKUTKI AZOT AMINOKWASY ABULIA PRZYCZYNY.
Azot, Aminokwasy, Abulia, Abioseston, Akupresura, Agresja, Agrawacja, Afazja, Aerozole.

Wszystkie definicje medyczne A

 • Definicja Algi Co to jest obejmująca rośliny o podobnych cechach morfologicznych i właściwościach ekologicznych, z kolei bardzo zróżnicowana pod względem systematycznym; wg najnowszych co to jest.
 • Definicja Alkaptonuria Co to jest uwarunkowany defekt oksydazy homogentyzynowej. Rozpoznanie: u niemowlęcia ? ciemne zabarwienie moczu; w II dekadzie życia ? ochronoza (ciemna pigmentacja definicja.
 • Definicja Altruizm Co to jest zorientowane na bezinteresowne czynienie dobra innym lu­dziom, postawa wrażliwości na potrzeby innych, gotowość do ich zaspokajania. Waż­nym faktorem co znaczy.
 • Definicja Amnezja Co to jest pamięciowa; niepamięcią może być objęty różnie długi moment, od kilku min. do kilku miesięcy. Zmiany takie występują w schorzeniach połączonych z zaburzeniami słownik.
 • Definicja Insuliny Analogi Co to jest analogami) - nowoczesne pochodne insuliny uzyskane w drodze biotechnologii. Od insuliny ludzkiej różnią się jednym albo kilkoma aminokwasami. Zmiana cząsteczki znaczenie.
 • Definicja Ortopedyczne Aparaty Co to jest spełniające określone zadania w ortopedii i rehabilitacji. Odmianą a.o. jest szyna Koszii, poduszka Frejki, pajacyk Grucy i in. tego typu urządzenia do czym jest.
 • Definicja Apetyt Co to jest jest chorobą, lecz symptomem, który może towarzyszyć wielu chorobom. Dolegliwość albo zmęczenie prawie zawsze wywołuje utratę łaknienia. Przejściowy brak co to jest.
 • Definicja Skala Apgar Co to jest poprzez Wirginię Apgar w 1953 r. powszechnie użytkowana do oceny stanu zdrowia noworodka bezpośrednio po urodzeniu (1, 3, 5, 10 minuta życia, a stosunkowo definicja.
 • Definicja Apiterapia Co to jest produktów zbieranych, przetwarzanych albo wydzielanych poprzez pszczoły w zapobieganiu i leczeniu chorób. Należy do nich pyłek kwiatowy (wytwór zebrany poprzez co znaczy.
 • Definicja Atest Co to jest określający właściwości gotowego wyrobu albo materiału i potwierdzający ich zgodność z normami i obowiązującymi w Polsce przepisami. Atesty wydawane są poprzez słownik.
 • Definicja Audiologia Co to jest edukacja obejmująca całokształt informacje z zakresu zagadnień słuchu i praktyczną zdolność wykonywania i interpretacji wyników badań słuchu znaczenie.
 • Definicja Antybiotyki Co to jest naturalnego i, coraz częściej, związki uzyskane w rezultacie chemicznej albo mikrobiologicznej modyfikacji związków naturalnych. Wywierają działanie czym jest.
 • Definicja Azbest Co to jest powszechnie użytkowanym stał się dopiero w XX wieku. Przyczyniły się do tego niepowtarzalne właściwości tego minerału. Włókna azbestu są bardzo elastyczne co to jest.
 • Definicja Amniopunkcja Co to jest zabieg opierający na pobraniu niewielkiej ilości płynu owod-niowego do badań; płyn pobierany jest cienką igłą wkłuwaną poprzez ścianę brzucha matki definicja.
 • Definicja Azbestoza Co to jest dolegliwość wywołana wniknięciem do organizmu włókienek azbestu; objawia się zwłóknieniem płuc, prowadzi do niewydolności oddechowej i nowotworów co znaczy.
 • Definicja Autyzm Co to jest rzeczywistości zamknięcie we własnym świecie nierealnych przeżyć i doznań. Występuje w przebiegu schizofrenii, w mniejszym nasileniu u osób z nieprawidłowym słownik.
 • Definicja Auksyny Co to jest roślinnych, których w najwyższym stopniu rozpowszechnionym naturalnym przedstawicielem jest kwas indolilo-3-octowy (IAA); istnieje także sporo syntetycznych znaczenie.
 • Definicja Automatyzm Co to jest wszystkich narządów do funkcjonowania bez kontroli osrodkowego układu nerwowego na przykład czynność serca, perystaltyka jelit. Definicja automatyzmu dotyczy czym jest.
 • Definicja Abdukcja Co to jest ruch części ciała, w rezultacie którego oddala się ona od osi ciała albo, w razie kończyny, od osi kończyny (odwodzenie palców co to jest.
 • Definicja Adenoma Co to jest nowotwór delikatny. Występuje dosyć regularnie u dzieci w tych narządach, jak: tarczyca, nadnercze, przysadka mózgowa, jajnik, jądro. Może także występować pod definicja.
 • Definicja Antygen Co to jest to substancja mająca umiejętność do wywoływania odpowiedzi odpornościowej organizmu i łączenia się z przeciwciałem co znaczy.
 • Definicja Apatia Co to jest niechęć człowieka do wykazywania inicjatywy w kontaktach z innymi ludźmi słownik.
 • Definicja Aloes Co to jest roślina o charakterze drzewiastego sukulenta, należąca do rodziny liliowatych (Liliceae), występująca na ubogich w wodę, piaszczystych i kamienistych terenach znaczenie.
 • Definicja Anabolizm Co to jest Reakcje metaboliczne kierujące do wytworzenia złożonych związków chemicznych z prostych cząsteczek czym jest.
 • Definicja Analgetyki Co to jest odmiennie: leki przeciwbólowe co to jest.
 • Definicja Domowa Apteczka Co to jest zbiór leków i artykułów sanitarnych, które mogą być zastosowane w domu w sytuacjach nagłych zachorowań i choroby wymagających szybkiej pomocy definicja.
 • Definicja Anartia Co to jest wypowiadania artykułowanych dźwięków powstająca w rezultacie zniesienia albo znacznego upośledzenia czynności aparatu mowy, w konsekwencji uszko­dzenia co znaczy.
 • Definicja Biogenne Aminy Co to jest w przebiegu wewnątrzkomórkowych istotnych dla życia mechanizmów metabolicznych. Są produktami przemiany aminokwasów albo ich pochodnych. Pełnią w organizmie słownik.
 • Definicja Katecholowe Aminy Co to jest biogennych, które powstają w następnych etapach przemiany aminokwasu tyrozyny. Do amin katecholowych należą: - adrenalina - noradrenalina i - dopamina. Pełnią znaczenie.
 • Definicja Acefalia Co to jest części głowowej u zwierząt; b. pierwotna dotyczy wielu bezkręgowców, z całkowitym brakiem głowy (na przykład gąbki), z obecnością jedynie zwojów głowowych (na czym jest.
 • Definicja Arterioskleroza Co to jest pojawianiu się zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętr­nej i środkowej tętnic. Rozpoczyna się od wysypkowatego gromadzenia lipidów, zmian co to jest.
 • Definicja Aspiryna Co to jest acetylosalicylowy, trudno rozpuszczalny w wodzie; użytkowana jako lek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy, przeciwreumatyczny, przeciwzapalny i przeciwzakrzepowy definicja.
 • Definicja Addycja Co to jest Odmiennie insercja - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (lub kilku) do łańcucha DNA co znaczy.
 • Definicja Alkohole Co to jest Pochodne węglowodorów, gdzie co najmniej jeden atom wodoru został zastąpiony ekipą hydroksylową słownik.
 • Definicja Amebocyt Co to jest komórki znajdujące się w mezoglei, którą wytwarzają. Prócz mezoglei wytwarzają krzemionke i węglan wapnia. Ich funkcją jest zbieranie zbędnych produktów znaczenie.
 • Definicja Amylaza Co to jest polisacharydy. Występuje w ślinie, soku trzustkowym i jelitowym. Alfa-amylaza ślinowa trawi wielocukrowce pokarmowe, takie jak skrobia i glikogen czym jest.
 • Definicja Abioza Co to jest całkowite zawieszenie czynności życiowych organizmu co to jest.
 • Definicja Acidosis Co to jest gdzie w organizmie dochodzi do powiększenia stopnia kwasowości (nadmiar jonów wodorowych ? H+) i (albo) pomniejszenia zasad. Odznacza się kwasicę metaboliczną definicja.
 • Definicja Adenina Co to jest Zasada azotowa wchodząca w skład nukleotydów adeninowych DNA i RNA. Należy do puryn i tworzy komplementarną parę z tyminą (w DNA) lub uracylem (w RNA co znaczy.
 • Definicja Agonia Co to jest poprzedzająca zgon, pogłębiająca się dezintegracja funkcji życiowych organizmu słownik.
 • Definicja Aids Co to jest Acqiured Immune Deficiency Syndrome), zespół nabytego upośledzenia odporności, dolegliwość wynikająca z zakażenia wirusem HIV (zobacz HIV), niszcząca znaczenie.
 • Definicja Albuminy Co to jest syntetyzowane w wątrobie, występujące w każdej komórce. W ustroju najwięcej albuminy jest we krwi, chłonce, mięśniach. W pokarmach w sporych ilościach jest w czym jest.
 • Definicja Aldozy Co to jest Cukry łatwe, gdzie cząsteczkach znajduje się ekipa aldehydowa. Do aldoz należy między innymi glukoza co to jest.
 • Definicja Angioendotheliosarcoma Co to jest nowotwory tkanek miękkich definicja.
 • Definicja Asfiksja Co to jest niedotlenienie organizmu powstałe w rezultacie uszkodzenia albo zatkania dróg oddechowych, również wskutek zniszczenia albo zalania (na przykład poprzez wodę w co znaczy.
 • Definicja Atopia Co to jest uwarunkowana skłonność do reakcji anafilaktycznej (u 60 ? 70% chorych istnieją w rodzinie dolegliwości atopowe). Etiopatogeneza wciąż jeszcze nie jest w pełni słownik.
 • Definicja Autoimmunizacja Co to jest odpornościowa organizmu skierowana przeciwko własnym komórkom i tkankom, które nabierają właściwości antygenowych. Powodem może być także zaburzenie w znaczenie.
 • Definicja Atropina Co to jest alkaloid tropanowy z roślin psiankowatych; użytkowana jako lek hamujący czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego i jako odtrutka w zatruciu pestycydami czym jest.
 • Definicja Anatomia Co to jest Edukacja o budowie wewnętrznej organizmów żywych co to jest.
 • Definicja Akalkulia Co to jest już opanowanej poprzez dzieci zdolności przeprowadzania fundamentalnych operacji matematycznych w rezultacie uszkodzenia albo zaburzenia czynności ośrodków w definicja.
 • Definicja Adenowirusy Co to jest adenowirusami mogą przebiegać bezpostaciowo. Symptomy kliniczne zakażenia a. u niemowląt i małych dzieci to raczej ostre zapalenie gardła z gorączką, zupalenie co znaczy.
 • Definicja Adoracja Co to jest kultu, szczególnej sympatii, występujące u młodzieży w wieku 12 ? 18 lat w relacji do osób starszych (nauczyciel, aktor, sportowiec, bohater literacki i tym słownik.
 • Definicja Adrenalina Co to jest komórkach chromochłonnych rdzenia nadnerczy. Pełni sporo istotnych funkcji fizjologicznych w organizmie. Pobudzając receptory adrenergiczne bierze udział w znaczenie.
 • Definicja Aktyna Co to jest cząsteczka aktyny ma kształt zbliżony do kulistego. W komórce cząsteczki aktyny łączą się ze sobą w długie łańcuchy. Dwa takie łańcuchy owinięte wokół wspólnej czym jest.
 • Definicja Akupunktura Co to jest czen); sposób leczenia polegająca na nakłuwaniu szczególnymi igłami ustalonych punktów ciała człowieka. Pierwsze opisy tej sposoby leczenia znajdują się w co to jest.
 • Definicja Ambicja Co to jest na wysokim poziomie. Poziom ambicji dziecka uzależniony jest od wpływów wychowawczych rodziców (w tym również od poziomu ich własnej potrzeby osiągnięć definicja.
 • Definicja Daktylny Alfabet Co to jest literowych wykorzystywany do porozu­miewania się z osobami niesłyszącymi. Każdej literze pisma odpowiada w a.p. układ palców (w nie wszystkich systemach mowy co znaczy.
 • Definicja Antropometria Co to jest metod pomiarowych pozwalających na ścisłe badanie zróżnicowania cech mierzalnych człowieka i ich zmienności w rozwoju osobniczym. Uzyskiwane rezultaty są słownik.
 • Definicja Aplazja Co to jest brak rozwoju narządu w rezultacie zaburzeń organogenezy albo także zanik narządu w następstwie straty umiejętności do odnowy znaczenie.
 • Definicja Asekuracja Co to jest przed niefortunnym wypadkiem w trakcie wykonywania ćwiczeń ruchowych. Odznacza się asekurację bierną, kiedy asekurujący nie ma bezpośredniego kontaktu z czym jest.
 • Definicja Ataksja Co to jest niezborność; zaburzenie koordynacji ruchów); przejawia się upośledzeniem chodu, który staje się niepewny z szerokim rozstawieniem nóg na boki. Ruchy zostają co to jest.
 • Definicja Autosomy Co to jest chromosomy komórki prócz chromosomów płciowych. W komórkach kobiet i mężczyzn występują takie same autosomy. Człowiek ma 44 autosomy ułożone w 22 pary definicja.
 • Definicja Abscence Co to jest nieswiadomości) dawniej nazywane petit mai (napady małe); definicja pochodzące z języka francuskiego stosowane dla ustalenia napadów krótkotrwałej straty co znaczy.
 • Definicja Absorbancja Co to jest absorpcji (pochłaniania) światła, użytkowany w spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji w roztworze; a. jest funkcją liczby cząsteczek absorbujących słownik.
 • Definicja Adiuwant Co to jest po wymieszaniu z antygenem nieswoiście pobudza odpowiedź układu odpornościowego na ten antygen. Adiuwanty działają na różne metody, pomiędzy innymi zwiększają znaczenie.
 • Definicja Afonia Co to jest mowy głośnej przy zachowaniu mowy szeptem. Afonia może być wywołana zmianami chorobowymi strun głosowych albo krtani ? stany zapalne, porażenia. Częściej czym jest.
 • Definicja Agrafia Co to jest opanowanej zdolności pisania występująca u dzieci z prawidłowym postępem umysłowym, powstająca w rezultacie uszkodzenia albo zaburzenia czynności ośrodków w co to jest.
 • Definicja Alergeny Co to jest gatunku białek, glikoproteidów albo wielocukrów zawarte w pokarmach, kurzu, roztoczach, sierści, pyle roślinnym i tym podobne, które wprowadzone do organizmu definicja.
 • Definicja Afp Fetoproteina Alfa Co to jest płodowego, która w normalnych uwarunkowaniach występuje w surowicy krwi matki w bardzo małych ilościach. Poziom AFP w krwi matki może być oznaczany ok. 15-16 co znaczy.
 • Definicja Etylowy Alkohol Co to jest etylowy, CH3CH2OH, bezbarwna ciecz dobrze rozpuszczalna w wodzie, otrzymywany w procesie ? fermentacji, na przykład skrobi; e. jest ? ksenobiotykiem słownik.
 • Definicja Metylowy Alkohol Co to jest metylowy, spirytus drzewny, CH3OH, bezbarwna ciecz o charakterystycznym, podobnym do ? etanolu, zapachu; jest bardzo trujący: wypicie kilku do kilkunastu znaczenie.
 • Definicja Amensalizm Co to jest gatunku/populacji działają niekorzystnie na osobniki innego gatunku/populacji, nie odnosząc z tego powodu wymiernych korzyści, na przykład pędzlak wydziela czym jest.
 • Definicja Angiografia Co to jest diagnostyczna, która bazuje na wprowadzeniu do układu tętniczego i żylnego i chłonnego odpowiednich środków cieniujących z następowym wykonaniem badania co to jest.
 • Definicja Amputacja Co to jest jakiegoś organu, kończyny albo ich części. Amputacja w dziedzinie kończyn może być realizowana na różnych wysokościach. Bezwzględnie na przyczyna wykonania definicja.
 • Definicja Seks Analny Co to jest relacja płciowy opierający na wprowadzeniu męskiego członka do odbytu i odbytnicy co znaczy.
 • Definicja Antykodon Co to jest w cząsteczce tRNA, komplementarna do kodonu w cząsteczce mRNA. Dopasowanie antykodonu cząsteczki tRNA do kodonu mRNA umożliwia włączenie aminokwasu słownik.
 • Definicja Apopleksja Co to jest apopleksja, nagłe zaburzenie mózgowego przepływu krwi, w konsekwencji zakrzepu, zatoru albo pęknięcia naczynia krwionośnego; symptomami u. m. są tak zwany znaczenie.
 • Definicja Ruchowy Automatyzm Co to jest reakcja czynności ruchowych organizmów żywych. (Zautomatyzowanie nie wszystkich regularnie powtarzanych czynności ruchowych występuje po procesie ich wyuczania czym jest.
 • Definicja Wczesnodziecięcy Autyzm Co to jest dzieci z autyzmem.wczesnodziecięcym od pierwszych miesięcy życia cechuje: niechęć do kontaktu fizycznego z matką, skrajna izolacja od otoczenia, natrętne co to jest.
 • Definicja Allotransplantacja Co to jest przeszczepianie narządów między osobnikami należącymi do tego samego gatunku definicja.
 • Definicja Palcowy Alfabet Co to jest mechanizm znaków literowych wykorzystywany do porozumiewania się z osobami niesłyszącymi. Każdej literze pisma odpowiada w a.p. układ palców (w nie wszystkich co znaczy.
 • Definicja Amencja Co to jest głębokiego za­burzenia świadomości z omamami, urojeniami, porozrywaniem wątku myślowego ze znacznym pobudzeniem ruchowym. Amencja występuje w przebiegu słownik.
 • Definicja Aminoglikozydy Co to jest działaniu bakteriobójczym. System ich działania bazuje na hamowaniu biosyntezy białka i uszkodzeniu błony cytoplazmatycznej komórki bakteryjnej. Są użytkowane znaczenie.
 • Definicja Golgiego Aparat Co to jest zbudowanych z błon białkowo-lipidowych. Zadaniem aparatu Golgiego jest modyfikowanie struktury białek wytwarzanych poprzez komórkę i wysyłanie tych białek w czym jest.
 • Definicja Alkoholizm Co to jest przewlekłe, postępujące schorzenie psychobiologiczne wynikające z fizycznego i psychicznego uzależnienia od alkoholu co to jest.
 • Definicja Autotrening Co to jest samodzielne i systematyczne wykonywanie ćwiczeń fizycznych albo oddziaływań wyrównujących istniejące braki w psychofizycznym stanie organizmu definicja.
 • Definicja Alalia Co to jest zdolności mówienia albo rozumienia mowy, stwierdzane u dzieci dobrze słyszących z prawidłowym postępem psychoruchowym, bez zaburzeń aparatu mowy. Powstaje co znaczy.
 • Definicja A Braille Alfabet Co to jest wypukłego dla niewidomych. Poszczególne litery złożone są z dwóch pionowych kolumn po trzy punkty. W a.B. przewidziano również odpowiednie znaki dla cyfr i słownik.
 • Definicja Aerozoloterapia Co to jest do wdychania drobnych cząsteczek różnego rodzaju środków leczniczych a również na pokrywaniu nimi powierzchni skóry, błon śluzowych albo tworzeniu na nich znaczenie.
 • Definicja Aerozole Co to jest substancji stałych, płynnych albo gazowych rozproszonych i zawieszonych w środowisku gazowym. W zależności od stopnia rozdrobnienia cząsteczek dzieli się na czym jest.
 • Definicja Afazja Co to jest całkowite zniesienie zdolności mówienia (afazja ruchowa ? motoryczna) albo rozumienia mowy (afazja czuciowa ? sensoryczna) w rezultacie uszkodzenia ośrodków w co to jest.
 • Definicja Agrawacja Co to jest przejaskrawianie istniejących drobnych choroby. Agrawacja ma na celu osiągnięcie ustalonych korzyści. U dzieci regularnie powodem agrawacji jest chęć definicja.
 • Definicja Agresja Co to jest mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy, sprawienie przykrości, zadanie bólu. Agresja może być fizyczna albo słowna. Jest ona przeważnie skutkiem frustracji i co znaczy.
 • Definicja Akupresura Co to jest refleksoterapia; chińska nazwa ? shiatsu; tsu-ponieważ); sposób lecznicza pochodząca od akupunktury. Bazuje na mechanicznym pobudzaniu (ugniataniu, masowaniu słownik.
 • Definicja Abioseston Co to jest rozłożonych szczątków organicznych i nieorganicznych z wietrzejących skał; nieożywiona część ? sestonu; nadmiar wywołuje zmętnienie wody, ogranicza dopływ znaczenie.
 • Definicja Abulia Co to jest Zaburzenie to, zależnie od stopnia nasilenia, uniemożliwia choremu podejmowanie działań. Przy sporym nasileniu abulii nawet łatwe czynności codzienne, jak czym jest.
 • Definicja Aminokwasy Co to jest organicznych zawierające azot, a niekiedy siarkę, z których zbudowane są białka. W skład białek wszystkich organizmów żywych wchodzi ok. 21 różnych aminokwasów co to jest.
 • Definicja Azot Co to jest nitrogenium znaczy tworzący saletrę ). Pierwiastek chemiczny w układzie okresowym położony w ekipie V, rozpoczynający grupę kluczową azotowców. Został odkryty definicja.

Przyczyny i objawy medyczne

Słownik medycyny, leczenie online. Lekarz przez internet. Co zrobić gdy. Co w przypadku.

Definicja Azot, Aminokwasy, Abulia, Abioseston, Akupresura, Agresja, Agrawacja, Afazja, Aerozole, Aerozoloterapia, Alfabet Braille'a, Alalia, Autotrening, Alkoholizm co to znaczy.

Słownik Azot, Aminokwasy, Abulia, Abioseston, Akupresura, Agresja co to jest.