SKUTKI APGAR SKALA PRZYCZYNY.
Pojęcie Skala Apgar co to znaczy. Czym jest powszechnie użytkowana do oceny stanu zdrowia noworodka.

Czy przydatne?

Co to jest Skala Apgar

Definicja z ang. Apgar scale, z niem. Apgar Skala.

Co znaczy Apgar skala: skala przygotowana poprzez Wirginię Apgar w 1953 r. powszechnie użytkowana do oceny stanu zdrowia noworodka bezpośrednio po urodzeniu (1, 3, 5, 10 minuta życia, a stosunkowo potrzeby dłużej) i określenia wskazań do rozpoczęcia i kontynuacji resuscytacji. Obejmuje ona ocenę: czynności serca, oddechu, napięcia mięśniowego, zabarwienia skóry i reakcji obronnej na drażnienie błony śluzowej nosa. Oceny dokonuje się w punktacji od O do 2 punktów. Max. suma punktów 10 świadczy o dobrym stanie zdrowia noworod­ka (p. tab. ? Ocena noworodka wg skali Apgar). Aktualnie uważane jest, iż tylko bardzo niskie wartości w skali Apgar - 3 i poniżej (noworodek blady, wiotki, nieoddychający, ze zwolnioną czynnością serca), i utrzymujące się ponad 10, a nawet 15 min. rokują źle zarówno co do życia dziecka, jak i wy­stępowania u niego w przyszłości trwałych objawów uszkodzenia mózgu. Noworodki z wartością w skali Apgar 3 ? 5 (sine, wolno, nieregularnie oddychające i z obniżonym napięciem mięśniowym) wyrównującą się przed 10 minutą życia rozwijają się zazwyczaj w przyszłości poprawnie. Niskie wartości w skali Apgar utrzymujące się w okresie ponad 10 min. nie przesądza­jąc same poprzez się o złej prognozie roz­wojowej dziecka, powinny jednak być syg­nałem alarmowym dla neonatologa i stano­wić uzasadnione wskazanie do włączenia takich dzieci do ekipy zagrożenia okołoporodowego, w szczególności wówczas gdy w póź­niejszym okresie noworodkowym wystąpią inne symptomy zaburzenia czynności mózgu
Przyczyny Aminy Biogenne:
Powody w przebiegu wewnątrzkomórkowych istotnych dla życia mechanizmów metabolicznych. Są produktami przemiany aminokwasów albo ich pochodnych. Pełnią w organizmie człowieka różnorodne funkcje fizjologiczne apgar skala.
Przyczyny Alfabet Daktylny:
Powody literowych wykorzystywany do porozu­miewania się z osobami niesłyszącymi. Każdej literze pisma odpowiada w a.p. układ palców (w nie wszystkich systemach mowy manualnej, poszczególne układy rąk apgar skala.
Przyczyny Autyzm Wczesnodziecięcy:
Powody dzieci z autyzmem.wczesnodziecięcym od pierwszych miesięcy życia cechuje: niechęć do kontaktu fizycznego z matką, skrajna izolacja od otoczenia, natrętne marzenie utrzymania stałości miejsca, rodzaju apgar skala.
Przyczyny Analogi Insuliny:
Powody analogami) - nowoczesne pochodne insuliny uzyskane w drodze biotechnologii. Od insuliny ludzkiej różnią się jednym albo kilkoma aminokwasami. Zmiana cząsteczki spowodowała zmianę właściwości leku apgar skala.

Czym jest Apgar skala znaczenie w słowniku Definicje A .

  • Dodano:
  • Autor: