SKUTKI ZIARNICA ZŁOŚLIWA PRZYCZYNY.
Definicja Złośliwa Ziarnica co to znaczy. Czym jest człowieka w przebiegu którego dochodzi do.

Czy przydatne?

Definicja Złośliwa Ziarnica

Definicja z ang. The disease is malignant, z niem. Hodgkin.

Co to jest Ziarnica złośliwa: Ziarnica złośliwa to nowotworów złośliwy układu chłonnego człowieka w przebiegu którego dochodzi do rozrostu tkanki limfoidalnej i tak zwany komórek siateczki występujących raczej w grasicy, węzłach chłonnych, śledzionie, aparacie chłonnych przewodu pokarmowego, układu oddechowego i mózgu. Dolegliwość ta została opisana po raz pierwszy poprzez T. Hodgkina i regularnie nosi nazwę dolegliwości Hodgkina. Zapadalność na ziarnicę złośliwą wykazuje ważne różnice między rasami. Dolegliwość przeważnie dotyczy rasy białej jednak pośród dzieci częściej chorują mieszkańcy Afryki i Dalekiego wschodu. W państwach wysoko rozwiniętych obserwuje się dwa szczyty zachorowań: pierwszy po 25 roku życia i drugi ponad 50 roku życia. W państwach słabo rozwiniętych przeważnie chorują dzieci w wieku 5-9 lat. Relacja liczby chorych mężczyzn do kobiet wynosi ok. 3:2 Przebycie mononukleozy zakaźnej jest powiązane ze zwiększeniem ryzyka zapadnięcia na ziarnicę złośliwą i inne chłoniaki złośliwe. Powody Etiologia dolegliwości nie jest znana. Uważane jest, iż może mieć związek z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr wywołujacego mononukleozę zakaźna. Wirus ten ma umiejętność zakażania limfocytów B. Przy sprzyjających uwarunkowaniach może wywołać na drodze karcynogenezy wirusowej postęp nowotworów układu chłonnego ziarnicy złośliwej i tak zwany chłoniaków złośliwych nieziarniczych. Symptomy We inicjalnym okresie ziarnicy złośliwej zmiany występują przeważnie w węzłach szyjnych, które mogą się nie różnić od węzłów zwiększonych w rezultacie ostrych albo przewlekłych zakażeń umiejscowionych w jamie ustnej albo gardłowej. W dalszym etapie liczba zajętych węzłów chłonnych powiększa się, są one niebolesne, twarde i mają tendencje do zlewania się i tworzenia pakietów (obraz "worka z kartoflami"). Zwiększenie węzłów chłonnych na szyi występuje u ok. 90% chorych, rzadziej stwierdza się zwiększenie węzłów pachowych i pachwinowych. Specjalne znamienne jest zwiększenie węzłów nadobojczykowych co łączy się regularnie z zajęciem śródpiersia, czemu regularnie towarzyszy kaszel. Chorobie towarzyszą także: gorączka - dotyczy ok. 30% chorych, niekiedy przebiega w formie wieczornych zwyżek temp. trwających sporo dni przeplatanych okresami bezgorączkowymi (tak zwany gorączka Pela - Ebsteina) poty nocne - dotyczy ok. 30% chorych strata masy ciała - dotyczy 30% chorych - to jest strata 10 % masy ciała pośrodku 6 miesięcy poalkoholowe bóle węzłów chłonnych - dotyczy 2-10% chorych - symptom ten bardzo charakterystyczny dla ziarnicy złośliwej opierający na występowaniu niezidentyfikowanych bólów okolicy obojczykowej pach, po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu świąd i rumień skóry ogólne osłabienie bóle kości - mogą być symptomem nacieku na kości i rozwoju w nich guzów ziarniczych W nie wszystkich sytuacjach występuje zwiększenie wątroby i/albo śledziony Stopień zaawansowania Typ dolegliwości określa się w oparciu o badanie pod mikroskopem (histopatologiczne) wyciętego węzła chłonnego. Taka regulacja jest jednym z czynników wpływających na prognozowanie co do przebiegu dolegliwości i szans na jej wyleczenie. Opiera się ona o stwierdzeniu, iż im więcej w węźle chłonnym limfocytów i im mniej komórek Reed-Sternberga tym lepsze rokowanie dla pacjenta. Typ ziarnicy złośliwej Częstość Liczba komórek Reed - Sternberga LP (postać bogatolimfocytowa) 3% nieliczne ND (postać guzkowo-stwardniejąca) 82% obecne MC (postać mieszanokomórkowa) 14% liczne LD (postać ubogolimfocytowa) 1% bardzo liczne Stopniowanie kliniczne ziarnicy złośliwej: Stopień I - zajęcie jednej ekipy węzłów chłonnych, albo zajęcie jednego narządu pozachłonnego Stopień II - zajęcie dwóch albo więcej grup węzłów chłonnych po tej samej stronie przepony albo zajęcie jednego narządu pozachłonnego + jedna albo więcej ekipa węzłów chłonnych po tej samej stronie przepony Stopień III - zajęcie dwóch albo więcej grup węzłów chłonnych po obu stronach przepony, któremu może towarzyszyć zajęcie śledziony albo narządu pozachłonnego albo obu Stopień IV - rozlane albo wieloogniskowe zajęcie jednego albo więcej narządów pozachłonnych (śledziona, wątroba, płuca, szpik kostny, opłucna, skóra, kości) z albo bez zajęcia węzłów chłonnych. Właściwość A i B Dodatkowo każdy stopień może zawierać cechę A albo B: A - bez objawów ogólnych B - jeden albo więcej objawów ogólnych: - spadek masy ciała wg określonych wyżej mierników - gorączka - nocne poty Rozpoznanie Rozpoznanie ziarnicy złośliwej określa się wykazując typowe zmiany histopatologiczne w węźle chłonnym uzyskanym dzięki zabiegu chirurgicznego tak zwany biopsji. Do biopsji szczególnie nadają się zwiększone węzły chłonne z okolicy szyi. W każdym przypadku potwierdzonej histopatologicznej ziarnicy złośliwej niezbędne jest wykonanie innych badań, które pozwolą na ocenę stopnia zaawansowania dolegliwości. W badaniach krwi zwraca uwagę podwyższony odczyn opadania krwinek (OB), zmiany w rozmazie krwi, a więc odchylenia w prawidłowej ilości poszczególnych rodzajów krwinek u chorych na ziarnicę złośliwą. Badania obrazowe pozwalają ocenić stopień jej zaawansowania klinicznego przed leczeniem: RTG klatki piersiowej - może wykazywać zmiany w formie zwiększenia węzłów chłonnych śródpiersia, zwiększenia śródpiersia przez wzgląd na zajęciem węzłów chłonnych tej okolicy tomografia komputerowa - pozwala na ocenę całego tułowia i umożliwia dokładne określenia stopnia zaawansowania klinicznego dolegliwości USG - pozwala ocenić stan narządów jamy brzusznej pod kątem przerzutów, zwiększenia i umożliwia ocenę węzłów chłonnych tułowia zdjęcia radiologiczne kości - pozwalają ocenić ewentualne przerzuty do kości. Leczenie Sposób leczenia ziarnicy złośliwej w stopniu zaawansowania I i II jest radioterapia. Chemioterapia ma wykorzystanie u chorych w stopniu zaawansowania IIIB i IV i w stopniu IIIA z towarzyszącymi następującymi czynnikami ryzyka: rozpoznany sporym guzie śródpiersia ( większym niż 1/3 szerokości klatki piersiowej umiejscowienie pozawęzłowe zaawansowane zmiany w śledzionie zajęcie okolic więcej niż 3 węzłów chłonnych Standardem jest wykorzystywanie zestawów wielolekowych 8 razy poprzez 8 miesięcy. Raczej stosuje się schematy czterolekowe takie jak MOPP i ABVD. Remisja następuje zazwyczaj już po 2 kursach. Przejmuje się, iż brak remisji po pierwszych 6 kursach chemioterapii znacząco pogarsza rokowanie. W momencie I/IIA i B z towarzyszącym w/w czynnikami ryzyka i w stopniu IIIA bez czynników ryzyka stosuje się łącznie radioterapie i chemioterapię
Skutki Zakrzepowe Zapalenie Żył Głębokich:
Objawy zakrzepowo-zatorowa żył głębokich jest niebezpiecznym schorzeniem z racji na sposobność wystąpienia poważnych, regularnie groźnych dla życia powikłań: zatoru tętnicy płucnej i zespołu pozakrzepowego ziarnica złośliwa.
Skutki Zespół Pozakrzepowy:
Objawy znaczy szereg objawów powstających w następstwie nie leczonego albo leczonego niewłaściwie zakrzepowego zapalenia żył. Dochodzi do niego w rezultacie pozostania zakrzepu wewnątrz naczynia żylne ziarnica złośliwa.
Skutki Zapalenie Pochewek Ścięgien Nadgarstka:
Objawy ścięgien nadgarstka (dolegliwość de Quervaina) to jest nieswoiste zaciskające zapalenie pochewek ścięgnistych odwodziciela długiego kciuka i prostownika krótkiego kciuka w miejscu ich przejścia nad ziarnica złośliwa.
Skutki Zespół Kanału Nadgarstka:
Objawy nadgarstka (zespół cieśni kanału nadgarstka, carpal tunnel syndrome) jest najczęstszą postacią neuropatii (uszkodzenia nerwu) uciskowej nerwu pośrodkowego. To jest schorzenie opierające na zaburzeniu ziarnica złośliwa.

Czym jest Ziarnica złośliwa słownik Znaczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: